Điều khoản sử dụng

WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KOOLSOFT . KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

I/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website của KoolSoft, Quý khách hàng đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. KoolSoft có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

 1. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin các sản phẩm/dịch vụ của KoolSoft đến với Quý khách hàng.

 1. Miễn trừ trách nhiệm

KoolSoft từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng KoolSoft, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

 • Sử dụng các thông tin trên website này;
 • Các truy cập kết nối từ website này;
 • Đăng ký nhận thư điện tử;
 • KoolSoft có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;

 1. Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung được xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KoolSoft. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN KoolSoft và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của KoolSoft.

 1. Điều chỉnh và sửa đổi

KoolSoft bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

 1. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

II/ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Dưới đây là một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Khách hàng và KoolSoft E-Learning để điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện bởi KoolSoft E-Learning. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp, các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ được ưu tiên áp dụng. Một Chấp nhận Báo giá đảm bảo rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Hợp đồng này.

 1. Định nghĩa và giải thích

Trong Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

(1) “Báo giá” có nghĩa là một báo giá được gửi bởi KoolSoft E-Learning cho Khách hàng và/hoặc thông tin được hiển thị trên Website.

(2) “Chấp nhận Báo giá” có nghĩa là việc Khách hàng chấp nhận Báo giá. Việc chấp nhận này được thể hiện qua các hình thức bằng văn bản hoặc bằng lời nói, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, fax, điện thoại và các kênh truyền thông xã hội, trong đó Khách hàng chỉ định KoolSoft E-Learning để thực hiện Dịch vụ.

(3). “KoolSoft E-Learning/KoolSoft” là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KoolSoft, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp số: 0106353044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

(4) “Sản phẩm/Dịch vụ” có nghĩa là các sản phẩm/dịch vụ được chỉ định trong Báo giá và/hoặc thông tin được hiển thị trên Website.

(5) “Hợp đồng” có nghĩa là một hợp đồng bao gồm một Báo giá, một Chấp nhận Báo giá, Thỏa thuận Dịch vụ, Đơn hàng và các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này.

(6) “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh hoặc cơ quan đại diện của họ đã chấp nhận một Báo giá của KoolSoft E-Learning.

(7) “Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào khác ngoài Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ ở Việt Nam.

(8) “Phí” có nghĩa là tất cả các khoản phí phải trả cho các Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp.

(9) “Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành” có nghĩa là các tài liệu/Dịch vụ được tạo ra bởi việc tiến hành Dịch vụ, đã hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao/cung cấp cho Khách hàng;

(10) “Website” có nghĩa là các trang web chính thức của KoolSoft E-Learning tại https://KoolSoft E-Learning/.

 1. Báo giá và giao hàng/cung cấp dịch vụ

(1) KoolSoft E-Learning có quyền sửa đổi Phí và/hoặc Ngày giao hàng/cung cấp dịch vụ dự kiến ​​được nêu trong Báo giá sau khi nhận yêu cầu của Khách hàng và xem xét các điều kiện liên quan đến việc cung cấp dịch vụ một cách đầy đủ cuối cùng. Khách hàng sẽ được thông báo bởi KoolSoft E-Learning bất kỳ sửa đổi nào và không có công việc nào được thực hiện bởi KoolSoft E-Learning mà không có sự chấp nhận của Khách hàng về bất kỳ sự khác biệt nào với Báo giá ban đầu.

(2) Trừ khi có quy định khác trong Báo giá, Phí trong Báo giá đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng.

(3) Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành CHỈ được bàn giao dưới dạng điện tử và qua email dưới dạng tệp đính kèm hoặc liên kết tải xuống từ trang lưu trữ của bên thứ ba (ví dụ: Google Drive, Dropbox,…), trừ khi có quy định khác trong Báo giá. Bất kỳ yêu cầu bàn giao nào của Khách hàng dưới dạng bản cứng (như giấy, đĩa CD, DVD. . . ) và qua đường bưu điện sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian và sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

(4) Thời gian hoàn thành việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn Thành dự kiến ​​chỉ có hiệu lực sau khi đã được xác nhận rõ ràng bằng văn bản bởi KoolSoft E-Learning cho Khách hàng và được tính theo Ngày làm việc.

(5) Trong trường hợp chậm thực hiện việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành, KoolSoft E-Learning sẽ thông báo cho Khách hàng về các lý do và được quyền gia hạn đủ thời gian để hoàn thành công việc. Trong trường hợp KoolSoft E-Learning không đạt được thời gian gia hạn, Khách hàng sẽ có quyền đàm phán để giảm Phí một cách phù hợp hoặc chấm dứt Hợp đồng.

 1. Chỉ dẫn của Khách hàng

(1) Khi yêu cầu một Báo giá, Khách hàng có thể cung cấp cho KoolSoft E-Learning bất kỳ chỉ dẫn hoặc đòi hỏi đặc biệt nào đối với Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành, nếu không KoolSoft E-Learning sẽ cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ theo các thông lệ và thủ tục chuẩn của KoolSoft E-Learning bao gồm các thông lệ và thủ tục được mô tả trên Website tại thời điểm Báo giá được gửi cho Khách hàng.

(2) Tùy thuộc vào từng loại Sản phẩm/Dịch vụ, KoolSoft E-Learning có các yêu cầu cụ thể đối với chỉ dẫn và/hoặc thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trước khi thực hiện việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ. Tất cả chỉ dẫn của Khách hàng bắt buộc phải được gửi đến KoolSoft E-Learning bởi Khách hàng một cách kịp thời, đầy đủ, phù hợp.

(3) KoolSoft E-Learning sẽ được quyền xem như tất cả Tài liệu, Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng là sự thể hiện chính xác của thông tin và dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cho việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ.

 1. Thanh toán

(1) Khách hàng sẽ thanh toán cho KoolSoft E-Learning tất cả các khoản Phí áp dụng cho các Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp, thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, thông qua ứng dụng Momo hoặc tiền mặt, với tất cả các chi phí thanh toán (bao gồm phí ngân hàng, kể cả ngân hàng người gửi, ngân hàng trung gian và ngân hàng người nhận, phí trung gian ứng dụng Momo, phí của bên thứ ba là trung gian thanh toán bất kỳ) sẽ do Khách hàng chịu.

(2) Khách hàng thực hiện việc thanh toán trước 100% đối với tất cả các Sản phẩm/Dịch vụ mà khách hàng yêu cầu KoolSoft E-Learning cung cấp.

Định kỳ, KoolSoft sẽ tiến hành trích xuất tài khoản, thực hiện việc đối soát với bên Trung gian thanh toán để tiến hành hạch toán doanh thu phù hợp với quy định của pháp luật.

(3) Trong trường hợp có khác biệt về Phí, vui lòng thông báo với KoolSoft E-Learning trong vòng 03 (ba) ngày sau khi nhận được hoá đơn hoặc hóa đơn sẽ được coi là hợp lệ.

(4) Trong trường hợp KoolSoft E-Learning cần đến dịch vụ của một công ty luật, luật sư, hoặc cơ quan thu nợ để thực thi việc thu các khoản Phí còn thiếu/phát sinh từ Khách hàng thì Khách hàng đồng ý thanh toán cho KoolSoft E-Learning toàn bộ chi phí và hoa hồng phải trả cho công ty luật, luật sư, cơ quan thu nợ đó.

 1. Chấm dứt hợp đồng

(1) KoolSoft E-Learning có quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ do kết quả của việc Khách hàng vi phạm Hợp đồng. Trong trường hợp đó, Khách hàng không được hoàn trả Phí và phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt Hợp đồng.

(2) Trong trường hợp Khách hàng muốn chấm dứt Hợp đồng mà không có bất kỳ vi phạm nào trước đó bởi KoolSoft E-Learning thì Khách hàng phải chịu mọi khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt.

(3) Nếu KoolSoft E-Learning vi phạm Hợp đồng, Khách hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng với KoolSoft E-Learning và hủy bất kỳ đơn hàng đã được đặt nào.

 1. Bảo mật thông tin

(1) “Thông tin Bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin, tài liệu, bí quyết và dữ liệu độc quyền nào do một bên tiết lộ với bên còn lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành), và không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà (a) thuộc phạm vi công cộng; (b) bên còn lại đã biết trước khi nhận được thông tin đó; (c) nhận được từ bên thứ ba một cách thiện chí vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày bên còn lại nhận được thông tin đó; (d) theo yêu cầu của pháp luật phải tiết lộ bởi bên còn lại;

(2) Các bên công nhận tính bí mật của Thông tin Bí mật.

(3) Không bên nào được tiết lộ bất kỳ Thông tin Bí mật nào, trừ trường hợp: (i)cho giám đốc, nhân viên, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong phạm vi cần thiết để thực hiện Hợp đồng; (ii)với sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại; hoặc là (iii) cho chuyên gia tư vấn của mình.

III/ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

KoolSoft E-Learning hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ liên quan.

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp tại KoolSoft E-Learning phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp hàng hóa/dịch vụ bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.

Khách hàng tham gia giao dịch, mua bán với KoolSoft E-Learning được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên.

KoolSoft E-Learning đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch.

Giá bán sản phẩm/ cung cấp dịch vụ được niêm yết tại website (Nếu có) là giá bán chính thức được KoolSoft E-Learning đưa ra cho Khách hàng tham khảo và giao dịch thông qua website hoặc tại trụ sở KoolSoft.

KoolSoft E-Learning có thể thay đổi giá bán sản phẩm/cung cấp dịch vụ trên hoặc ngưng bán/cung cấp một hay nhiều sản phẩm/dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán).